Договір приєднання

Договір приєднання (Оферта) про надання інформаційно-консультаційних послуг

 

Фізична особа-підприємець Єрмак Катерина Миколаївна, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця (номер запису в Єдиному державному реєстрі 20460000000003092 від 07.07.2016 р.) далі –

Виконавець, пропонує “Замовникам”, укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, розміщений в мережі інтернет за адресою www.speaktogrow.pro, далі – “Договір”, на умовах, вказаних нижче.

1. Визначення термінів

1.1. Оферта – даний договір приєднання на надання інформаційно-консультаційних послуг. 1.2. Сайт – інтернет-сайт: www.speaktogrow.pro

1.3. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті інформаційно-консультаційної послуги.

1.4. Виконавець – сайт www.speaktogrow.pro в особі ФОП Єрмак К.М.

1.5. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених в ній умовах.

1.6. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання організувати та здійснити надання інформаційно-консультаційних послуг у вигляді проведення майстер-класів на тему “Комунікація на робочому місці”, а Замовник (Слухач) зобов’язується оплатити дані послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.

2.2. Повний обсяг послуг за даним договором включає в себе 12 онлайн занять орієнтовною тривалістю 1 (одну) годину кожний. Тривалість майстер-класу може змінюватись в залежності від особливостей засвоєння інформації Слухачами, та з інших підстав, передбачених даним Договором.

3. Обов’язки та права Виконавця

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.2. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, передбачених п.п. 4.1. 4.6. Договору, надати Замовнику можливість відвідати майстер-класи на тему “Комунікація на робочому місці” та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.

3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника майстер-класу відповідно до умов даного Договору.

3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу майстер-класів, їх змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання інформаційно-консультаційних послуг.

3.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла до “15” вересня 2020 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше “15” вересня 2020 р. (незалежно від підстав відмови) – Виконавець зобов’язується повернути кошти, що були внесені Замовником як оплата за надання інформаційно-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла після “15” вересня 2020 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо після “15” вересня 2020 року, грошові кошти внесені Замовником не повертаються.

3.6. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Слухачам, Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів, що одночасно не повинно впливати на загальну тематику програми.

3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в майстер-класах без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час майстер-класів та курсу майстер-класів. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників майстер-класу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки передбачені Розділом 4 даного Договору.

3.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в майстер-класі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в майстер-класі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в майстер-класі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника. Замовнику забороняється використовувати відео, аудіо, фото апаратуру під час проведення майстер-класів.

4. Обов’язки та права Замовника

4.1. Замовник (Слухач) зобов’язаний:

4.1. Зареєструватись на сайті www.speaktogrow.com, заповнивши відповідну форму та погодившись із правилами та порядком проведення майстер-класів.

4.2 Виконувати в повному обсязі вимоги щодо проведення курсу, в тому числі ті, які розміщені на сайті www.speaktogrow.pro

4.3 Своєчасно внести плату для отримання інформаційно-консультаційних послуг в розмірі та у терміни, що встановлені Договором.

4.4. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок зазначені на сайті www.speaktogrow.pro та законодавства України під час виконання даного Договору та проведення майстер-класів курсу.

4.5. Утриматись після реєстрації на сайті www.speaktogrow.pro та під час проведення майстер-класів від поведінки:

– яка може перешкодити іншим слухачам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у майстер-класах курсу та отримувати інформацію під час проведення майстер-класу;

 

– яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

4.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням інформаційно-консультаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за даним Договором складає: 1500 (тисяча п’ятсот) гривень.

5.2. Оплата вартості інформаційно-консультаційних послуг здійснюється у терміни: до “15” вересня 2020 року.

5.3. Оплата здійснюється у безготівковій формі в порядку, передбаченому інформацією на сайті.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

6.2. У випадку несвоєчасного внесення плати за надання інформаційно-консультаційних послуг Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідання майстер-класів.

6.3. У випадку неповного внесення Замовником (Слухачем) вартості послуг до початку майстер-класів, Замовник до проведення майстер-класів курсу не допускається. У такому випадку Виконавець має право на власний розсуд повернути грошові кошти Замовнику та розірвати Договір, або допустити Замовника до проведення тренінгу (не залежно від кількості вже проведених сесій) після повної сплати вартості послуг.

7. Припинення Договору

7.1.  Дія Договору припиняється:

▪  за згодою сторін;

▪  якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови,  встановлені Договором  щодо  інформаційно-консультаційних  послуг,  і будь-яка із сторін     не

погоджується на внесення змін до Договору;

▪  у випадках передбачених п.п.6.2. даного Договору;

▪  у випадках порушення Замовником вимог п.4.2. та 4.3. даного Договору;

▪  у випадках порушення Замовником вимог п.4.5. даного Договору

7.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачеві) отримати інформаційно-консультаційні послуги майстер-класу у разі порушення Замовником (Слухачем) правил проведення процесу майстер-класу на термін до усунення такого порушення.

8. Додаткові умови

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою www.speaktogrow.pro та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

8.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту в порядку передбаченому даним Договором і діє до повного надання інформаційних послуг за даним Договором.

8.3. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на сайті.

8.4. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення майстер-класів, розміщених на інтернет сторінці www.speaktogrow.pro та зобов’язується їх дотримуватись.

8.5. Підписанням даного Договору Клієнт надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних в порядку передбаченому Законом України “Про захист персональних даних”.

9. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Єрмак К.М.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 20460000000003092 від 07.07.2016 ІПН 3205919523

р/р UA873052990000026005046701446

В ПАТ КБ “Приватбанк”

Електронна адреса: hello@speaktogrow.pro Контактні номери: 0986313195